ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ambulantní forma odlehčovací služby je poskytována osobám od 18 let věku se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Služba poskytuje svým klientům takovou podporu a pomoc, která jim umožní setrvat co nejdelší dobu v domácím prostředí. Podporuje navazování a rozvíjení vztahů s dalšími lidmi, pomáhá při udržení sebeobslužných a hygienických návyků, zajišťuje smysluplné trávení volného času prostřednictvím pestré nabídky činností. Rodinným příslušníkům nabízí příležitost k regeneraci, odpočinku či prostor pro vyřízení potřebných  záležitostí.

Provoz je zajišťován v pracovní dny pondělí – pátek od 7:30 do 16:30 a první sobotu v měsíci od 8:00 do 17:00.

ROZSAH SLUŽEB

Vytváříme příjemné prostředí, ve kterém se klienti cítí dobře a bezpečně. Naši zaměstnanci přistupují ke všem klientům a jejich blízkým s laskavostí a respektem. Při poskytování péče o naše klienty vycházíme z jejich přání a osobní situace. Ctíme důstojnost našich klientů a zohledňujeme jejich každodenní zvyklosti. Umožňujeme klientům samostatné rozhodování o svých záležitostech a sobě samém.

Sociální poradenství – poskytnutí sociálního poradenství při řešení nepříznivé sociální situace (informace k navazujícím službám, pomoc s vyplněním tiskopisů k příspěvku na péči a žádostí do pobytových sociálních služeb),

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,

Poskytnutí stravy – zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (půjčení knih, denního tisku, časopisů, využití audiovizuální techniky, oslavy narozenin),

Sociálně terapeutické činnosti – socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (skupinové cvičení, cvičení na rotopedu, smyslová stimulace – zpívání, prvky bazální stimulace, canisterapie, skupinové čtení, individuální čtení, individuální rozhovory,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (rukodělné aktivity, vaření a pečení, kavárnička, promítání filmů, soutěže, pobyt venku, dopolední klub, chytré hlavičky, cvičení jemné motoriky).

JAK SE STÁT KLIENTEM

V případě zájmu o naše služby prosím postupujte tímto způsobem:

1. Kontaktujte  sociální pracovnici – Bc. Elišku Jakubcovou. na telefonu 770 100 582 a informujte se na volnou kapacitu a další podrobnosti.

2. V případě zájmu o sociální službu vyplňte Žádost o přijetí do ambulantní formy odlehčovací služby (ZDE ke stažení)

3. U svého praktického nebo ošetřujícího lékaře nechte vyplnit Vyjádření lékaře (ZDE ke stažení)

4. Žádost o poskytnutí ambulantní formy odlehčovací služby spolu s Vyjádřením lékaře doručte osobně nebo poštou na adresu Honkova 1780/1, Hradec Králové, případně zašlete na e-mail: jakubcova@socialnisluzbyhk.cz

ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Vyhrazujeme si právo odmítnutí žádosti v případě, že:

a) zájemce žádá o druh sociální služby, kterou organizace neposkytuje

b) zájemce nepatří do cílové skupiny vymezené posláním

c) kapacita služby je naplněná

d) zdravotní stav zájemce vyžaduje péči zdravotnického zařízení

e) zájemce není schopen pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

f) chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

g) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Službu dále nejsme schopni zajistit osobám trvale upoutaným na lůžko, osobám s přidruženými těžkými smyslovými vadami zraku a sluchu (osoba, která potřebuje pro komunikaci zvláštní pomůcky a dovednosti – Braillovo písmo, znaková řeč), osobám závislým na návykových látkách, osobám hovořícím cizím jazykem. Služba není poskytována klientům s projevy agresivity.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K POBYTU

Žádost o přijetí AOS
Vyjádření lékaře AOS
Vnitřní pravidla AOS
Ceník služeb AOS

KONTAKTUJTE NÁS

Zaujaly vás naše služby nebo se chcete na něco zeptat? Vyplňte prosím formulář a my se vám ozveme co nejdříve.

Děkujeme za vaši zprávu. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve.
Chyba. Prosíme, zkuste to znovu nebo nás kontaktujte na e-mailu info@socialnisluzbyhk.cz